...
 1. Exness News
 2. Trading With Exness
 3. วิธีฝากและถอนเงิน
Trading With Exness

วิธีฝากและถอนเงิน

June 01, 2018
BY Emma Richards

I. วิธีการฝากเงิน

ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลของคุณ

LP2a_step1.png

 

ขั้นตอนที่ 2 ไปที่เงินฝาก

onboarding_lp2_deposit_step2.png

 

ขั้นตอนที่ 3 เลือกโซลูชันการชำระเงินที่คุณต้องการใช้

onboarding_lp2_deposit_step3.png

 

 

ขั้นตอนที่ 4 เลือกบัญชีซื้อขายของคุณที่ต้องการที่จะฝากเงิน, เลือกสกุลเงินที่จะฝาก, กรอกข้อมูลที่ต้องการ, และกรอกจำนวนเงินที่ต้องการฝาก

onboarding_lp2_deposit_step4.png

 

ขั้นตอนที่ 5 กด ถัดไป แล้วยืนยันการฝากเงินของคุณ

onboarding_lp2_deposit_step5.png

 

II. วิธีการถอนเงินของคุณ

ขั้นตอนที่ 1 ลงชื่อเข้าใช้เพื่อเข้าสู่พื้นที่ส่วนบุคคลของคุณ

LP2a_step1.png

 

ขั้นตอนที่ 2 ไปที่ถอนเงิน

onboarding_lp2_withdraw_step2.png


ขั้นตอนที่ 3 เลือกโซลูชันการชำระเงินที่คุณต้องการใช้

onboarding_lp2_withdraw_step3.png


ขั้นตอนที่ 4 เลือกรายละเอียดบัญชีธนาคารหรือ e-wallet ของคุณ

onboarding_lp2_withdraw_step4.png

 

ขั้นตอนที่ 5 กด ถัดไป แล้วยืนยันการโอนเงินของคุณ

onboarding_lp2_withdraw_step5.png

 กฏทั่วไปสำหรับค่าค่าคอมมิชชั่นและการถอนเงิน:

 1. คำว่า “โดยทันที” จะต้องเป็นที่เข้าใจได้ว่ามีความหมายคือธุรกรรมทางการเงินนั้นจะถูกจัดการภายในไม่กี่วินาทีโดยไม่มีการจัดการด้วยตัวเองจากทางผู้เชี่ยวชาญในฝ่ายการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง
 2. เงินลงทุนนั้นจะต้องถูกถอนออกจากบัญชัส่วนตัวของลูกค้าเพื่อความปลอดภัยให้กับทางการเงินและเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ทางบริษัทจะไม่ขอรับการบำระโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม; ลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าด้วยรายละเอียดส่วนบุคคลหลังจากที่ธุรกรรมการเงินดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว
 3. การฝากเงินและถอนเงินนั้นสามารถทำได้ใน 24 ชั่วโมงต่อวัน, 7 วันต่อสัปดาห์ หากการฝากเงินหรือการถอนเงินนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีนั้น, จะต้องเสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง
 4. บริษัทขอปฏิเสธความรับผิดชอบในความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดการเงินฝากและการถอนเงินซึ่งอาจเกิดขึ้นจากระบบการชำระเงิน
 5. การโอนภายในระหว่างบัญชัที่เป็นประเภทเดียวกันนั้นสามารถทำได้โดยทันที
 6. หากลูกค้ามีเงินลงทุนในบัญชีในบัญชีซื้อขายที่ใช้รูปแบบการชำระเงินหลายระบบหรือมีบัญชีมากกว่าหนึ่งอยู่ในระบบการชำระเงินเดียวกันนั้น, เงินลงทุนดังกล่าวจะต้องถูกต้องในสัดส่วนเดียวกันกับจำนวนเงินที่ได้ฝากไว้ในระบบ
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเวลาการจัดการธุรกรรมสำหรับการฝากและถอนเงินโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้า
 8. ทางบริษัทต้องกำหนดข้อจำกัดของระบบการชำระเงินให้กับลูกค้าในบางประเทศ

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม

ระบบ บริการช่วยเหลือลูกค้า นั้นมีพร้อม 24/7 หรืออีกทางเลือกหนึ่งนั้น, คุณสามารถร้องขอการติดต่อกลับได้เช่นเดียวกัน

alternate text for image
آیا به مهارت های تجاری خود اطمینان دارید؟ یک حساب باز کنید و معامله را با Exness شروع کنید
OPEN A DEMO ACCOUNT